Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

WIE KOMEN IN AANMERKING

 • Zelfstandige met personeel (met omzetverlies van meer dan 20%)
 • Onderneming gedreven in de vorm van een BV (met omzetverlies van meer dan 20%)

NOW 3.0-REGELING

Als ondernemer blijf je ook na 1 oktober a.s. in aanmerking komen voor loonsteun (NOW 3) als je tenminste 20% omzetverlies hebt door de coronacrisis.

Voor de tegemoetkoming in de loonkosten verlengt het kabinet de regeling namelijk met 9 maanden (3 x 3 maanden), zij het in een iets andere vorm.

De NOW-regeling wordt geleidelijk afgebouwd; de vergoedingspercentages gaan dalen.

 • 1e tijdvak: in het tijdvak van oktober t/m december 2020 wordt het maximale vergoedingspercentage 80% (i.p.v. nu 90%). 10% gaat naar een fonds van waaruit omscholing voor werknemers moet worden betaald en van-werk-naar-werk-trajecten.
 • 2e tijdvak: van januari t/m maart 2021 bedraagt het vergoedingspercentage 70%.
 • 3e tijdvak: van april t/m juni 2021 wordt het 60%.

De doel van de regeling blijft het behoud van banen, maar dat zal niet in elke sector lukken. De economie zal blijvend veranderen door de coronacrisis. Vandaar dat wordt ingezet op omscholing en de van-werk-naar-werk-trajecten. Naarmate de crisis langer duurt, zullen banen verloren gaan en zullen de bedrijven hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Het kabinet geeft daarom in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober 2020) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Korting/boete vervalt

Je kunt in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe je de loonsom wilt laten dalen. Dat kan via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat je arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kunt aanpassen. De korting/boete die in de NOW wordt toegepast op het moment dat je mensen ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, vervalt.

Maximale vergoeding

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. Daarmee komt het laatste tijdvak van de NOW 3 meer in lijn te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

Scholing – verbod uitkering dividend en bonus

De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Net als in de NOW 1 en 2 ontvang je na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag kan worden ingediend voor het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020). Voor elk tijdvak kun je besluiten om wel of geen aanvraag in te dienen. Ook als je geen gebruik gemaakt hebt van de NOW 1 of de NOW 2 kun je gebruik maken van de NOW 3. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

NOW 2.0 Regeling (+ update NOW 1.0)

De huidige regeling, de NOW 1.0 (zie onder), die op 31 mei 2020 afloopt, wordt verlengd en gaat daarmee over in de NOW 2.0 regeling.

Het doel van de NOW 2.0-regeling blijft hetzelfde: als je als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht, dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV.

De regeling is in grote lijnen gelijk aan de NOW 1.0 regeling met de volgende belangrijke kenmerken en wijzigingen:

 • Vanaf uiterlijk 6 juli 2020 kun je de aanvraag voor NOW 2.0 indienen (tot uiterlijk 31 augustus 2020).
 • Periode waarover maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed: juni tot en met september (dit was maart tot en met mei).
 • De bedoeling is dat werkgevers hun personeel 100% blijft doorbetalen.
 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier aaneengesloten maanden, die kan starten op 1/6, 1/7 of 1/8 (dit was: 1/3, 1/4 of 1/5).
 • Heb je eerder een beroep gedaan op de NOW 1.0-regeling, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die je de eerste keer hebt gekozen.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor o.a. vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (was: januari 2020).
 • NOW 1.0: in de al lopende NOW 1.0-regeling wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang als je een seizoensgebonden bedrijf hebt.
 • Verder mag je als bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie (DGA) uitkeren en geen eigen aandelen inkopen (dit gold nog niet in NOW 1.0).
 • Dit verbod geldt overigens alleen als een accountantsverklaring is vereist, dus bij een subsidiebedrag vanaf 125.000 (zie onder).
 • Bij ontslagen van minder dan 20 werknemers om bedrijfseconomische redenen is geen sprake van boetes en kortingen op de subsidie (dit was wel het geval bij NOW 1.0).

Voor NOW 1.0 en 2.0 geldt, dat in bepaalde gevallen bij de vaststelling en afrekening van de subsidie door een derde een bevestiging zal moeten worden afgegeven omtrent de omzetdaling:

 • Subsidiebedrag > 125.000 (of voorschot > 100.000): Accountantsverklaring bij op te stellen afrekening
 • Subsidiebedrag > 25.000 (of voorschot > 20.000): Derden-verklaring (wij kunnen deze als uw administratiekantoor voor u verzorgen) bij een op te stellen afrekening.
 • Subsidiebedrag < 25.000 (of voorschot < 20.000): Alleen het opstellen en indienen van een afrekening. Wij verzorgen dit gaarne voor u.

NOW 1.0 REGELING

STEUN

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet.
De loonsom betreft sociaal verzekeringsloon over de periode 1-3-2020 tot en met 31-5-2020 (gemaximeerd op 9.538 per medewerker per maand) + een generieke opslag van 30% voor werkgeverslasten (premies SV, pensioen, opbouw vakantiegeld).

Ondernemingen die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling, bijvoorbeeld:
Bij een omzetverlies van 100% is dat dus de maximale 90% van de loonsom en bij een omzetverlies van 50% is dat 45% (-50%/-100% * 90%) van de loonsom. Bij een omzetverlies van minder dan 20% is er geen subsidie. De subsidie kan dus liggen tussen maximaal 90% en minimaal 0% van de loonsom.

Startdatum voor de bepaling van de 3-maands omzetdaling is 1-3-2020 of 1-4-2020 of 1-5-2020. Als u verwacht dat de omzetdaling vertraagd op gang komt kunt u er dus voor kiezen om de omzet over het tijdvak april-juni of mei-juli te gebruiken om de omzetdaling te bepalen.
De te subsidiëren loonsom wordt in alle gevallen genomen over de periode maart-mei.
De omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4.
Voor werkgevers die op 1-1-2019 nog niet bestonden komt er een afwijkende bepaling van de omzetdaling. Dan wordt bijvoorbeeld als referentieomzet het gemiddelde per maand tot en met 29 februari 2020 genomen, vermenigvuldigd met 3
I.v.m. met de eenvoud van de regeling worden er geen correcties geaccepteerd voor groei, seizoensinvloeden e.d.
Bij een samenstelling van rechtspersonen wordt de omzetdaling op concern-/groepsniveau bepaald, waarbij voor de definitie van een groep wordt aangesloten op het jaarrekeningenrecht.

AANVRAAGPROCES

Aanvragen kunnen vanaf 9:00 uur 6 april bij het UWV worden ingediend.
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 6 april t/m 31 mei 2020.
Na positief besluit volgt een voorschot van 80% dat in 3 termijnen wordt uitbetaald.
Streven is eerste betaling te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.
CHECKLIST: Bij de aanvraag zijn de volgende gegevens benodigd:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer dat staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer, voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht, de gekozen periode (maart-mei, april-juni, mei-juli) kan achteraf niet meer worden aangepast.
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Let op: de omzetdaling moet bij een groep van rechtspersonen op concern-niveau worden bepaald.
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling (dit moet het bankrekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding), dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn. Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

DETAILS MET BETREKKING TOT DE REGELING

De NOW vervangt Werktijdverkortingsregeling (WVT), die wordt ingetrokken. Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Er is bepaald dat aanvragen om WTV die voor 17 maart 2020, 18:45 zijn ingediend, maar op dat moment nog niet waren afgehandeld, worden beschouwd als aanvragen voor een subsidiein het kader van NOW.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De gegevens over de loonsom bepaalt het UWV op de loonadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Binnen 24 weken na afloop periode waarover NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. (in beginsel hierbij een accountantsverklaring vereist). Grens tot waar geen accountantsverklaring nodig is wordt nog gepubliceerd (streven binnen 4 weken na publicatie regeling).
 • Binnen 22 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen.
 • Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij de bevoorschotting vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020 of april tot en met mei. De loonsom kan in de subsidieperiode lager uitvallen dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld. De verrekening is een stimulans om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de zware terugval in de omzet.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.
 • Voor de overige vragen en antwoorden ga naar de website van de Rijksoverheid ga naar de Financiële regelingen voor ondernemers i.v.m. het coronavirus en ga naar de vragen over de NOW.

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen derhalve voor uitzendkrachten tevens een tegemoetkoming aanvragen. Payrollkrachten vallen ook onder de regeling, in hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.