BIJZONDER UITSTEL VAN BETALINGEN BELASTINGDIENST

WIE KOMEN IN AANMERKING

  • Zelfstandige zonder personeel
  • Zelfstandige met personeel
  • Onderneming gedreven in de vorm van een BV
  • DGA

UPDATE BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING VAN BELASTINGEN (29-8-2020)

Je kunt als ondernemer tot 1 oktober 2020 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of verlenging aanvragen van het uitstel op voorwaarde dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarmee loopt het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Heb je al in een vroeg stadium uitstel van betaling aangevraagd, dan is toegezegd door het Kabinet dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Heb je alleen uitstel van 3 maanden aangevraagd, en geen verlenging aangevraagd of gekregen, dan moet je de nieuw opgekomen betalingsverplichtingen hervatten na afloop van de 3-maandentermijn. Dit kan al (ruim) voor 1 januari 2021 het geval zijn. De Belastingdienst informeert de ondernemers bij wie het initiële uitstel afloopt, over de mogelijkheid om het uitstel vóór 1 oktober 2020 te verlengen. Maak je daar als ondernemer geen gebruik van en je betaalt de nieuwe betalingsverplichtingen niet, dan wordt de invordering opgestart.

Er komt een terugbetalingsregeling van twee jaar, tot 1 januari 2023, om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de periode van twee jaar te kort is voor je, kun je contact opnemen met de Belastingdienst om te kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk (binnen het bestaande beleid). Wil je eerder aflossen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Tegelijkertijd zal de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente tot bijna nul (0,01%) worden verlengd t/m 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% van de oorspronkelijke 8%.

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de belastingen over de tijdvakken vierde kwartaal 2020, december 2020 en de 13e vierwekenperiode 2020 weer moeten worden betaald, aangezien de betalingsverplichting dan in 2021 valt.

Verzuimboetes

De tijdelijke versoepeling t.a.v. de verzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Betaal je de loonbelasting of btw niet op tijd in januari 2021, dan zal de Belastingdienst de ‘normale’ boetes weer opleggen.

Verstrekken schone verklaring omtrent betalingsgedrag

Zolang de ondernemer vanaf 1 januari 2021 uitstel van betaling geniet en zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.

Gebruik uitstel

Op dit moment hebben ca. 240.000 ondernemers gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling voor uitstel van betaling. Ongeveer 44.000 ondernemers hebben uit eigen beweging hun opgebouwde belastingschuld afgelost, nadat zij eerst 3 maanden uitstel hadden gekregen. Van de ca. 196.000 ondernemers in de uitstelregeling hebben tot nu toe ruim 31.000 ondernemers verzocht om verlenging van uitstel. De meeste aanvragen (12%) om uitstel van betaling komen vanuit de zakelijke dienstverlening (hieronder vallen bijvoorbeeld uitzendbureaus), de horeca (9%) en de detailhandel (9%).

UPDATE BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING VAN BELASTINGEN (18-8-2020)

Heb je eerder dit jaar een aanmaning gekregen voor een belastingaanslag en heb je deze nog niet betaald? Dan stuurt de Belastingdienst je een ‘attentiebrief’ over het nog te betalen bedrag. Deze brief maakt onderdeel uit van het zogeheten ‘Routekaarten hervatten uitvoering Ondernemers en Burgers (ziehttps://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2020/07/klantreis-ondernemers.png of de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl). In de brief staat wanneer de betaling binnen moet zijn (veelal maximaal 31 augustus 2020).  Gebruik voor de betaling het betalingskenmerk dat in de brief staat.

Particulier

Kun je op dit moment niet betalen, voorkom dan een dwangbevel. De aankondigingen dat je een dwangbevel krijgt, worden in augustus verzonden. Probeer een dwangbevel (en de bijkomende kosten) te voorkomen door een betalingsregeling af te spreken met de Belastingdienst. Op www.belastingdienst.nl/betalenenontvangen lees je hoe je een betalingsregeling kunt afspreken en aan welke voorwaarden je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Ondernemer

Kun je als ondernemer niet op tijd betalen door de coronacrisis? Dan kun je nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen (www.belastingdienst.nl/bijzonderuitstel). Vul het formulier in en geef aan om welke belastingen het gaat. Na deze aanvraag krijg je 3 maanden uitstel.

Je kunt ook je financieel adviseur vragen om het uitstel van betalen voor je aan te vragen.

BIJZONDER UITSTEL VAN BELASTINGBETALINGEN (update mei 2020)

Je kunt langer belastinguitstel aanvragen als je liquiditeitsproblemen ervaart vanwege de coronacrisis.

De periode is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Bij de eerste aanvraag krijg je direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten).

Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moet je als ondernemer bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat je geen dividenden en bonussen uitkeert, of eigen aandelen inkoopt. Hoe je dit moet verklaren wordt nog nader uitgewerkt.

Het kabinet heeft toegezegd dat na 1 oktober a.s., als het uitstel van betaling afloopt, er een ‘passende betalingsregeling zal worden geboden aan ondernemers’. Hoe deze eruit zal zien, wordt nog nader uitgewerkt.

STEUN

Alle ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Dit betreft een zogenoemde liquiditeitsmaatregel.
Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.
Het bijzonder uitstel gold sowieso al voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Bijzonder uitstel kun je nu ook aanvragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Je kunt tot 19 juni 2020 je uitstelverzoek indienen voor de bovengenoemde belastingsoorten. Ook voor douanerechten kun je een uitstelverzoek indienen als je financieel in problemen bent en je deze niet kunt betalen.

AANVRAAGPROCES

Op de ondernemerssite van de Belastingdienst is het online formulier geplaatst ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’. Met dit formulier kun je automatisch in 1 keer uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Je logt in met je DigiD (ook als je een bv bent, dan de DigiD van jou of een werknemer). Het formulier en de instructies zijn te vinden via onderstaande link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Let op: Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen.
Samen Administratie & Advies kan u natuurlijk ondersteunen hierbij. Laat het s.v.p. weten aan uw relatiebeheerder. 

Let op: U heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de loonbelasting en/of omzetbelasting of u gaat later uitstel van betaling aanvragen?

Het ministerie van Financiën heeft 8 april 2020 besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

VERDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE UITSTELREGELING

Ondernemers die door het coronavirus in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting).

Wacht bij uitstel van betaling voor de omzetbelasting en loonbelasting op de naheffingsaanslag; voor de omzetbelasting en loonbelasting kunt u pas uitstel van betaling aanvragen nadat u een naheffingsaanslag hebt ontvangen. Normaliter betaalt u tijdig uw aangifte omzetbelasting en loonbelasting binnen de gestelde betalingstermijn. Nu doet u dat niet en binnen enkele weken na het verstrijken van de betalingstermijn zult u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag ontvangen, mogelijk met een boete daarbij wegens te late betaling. Vanaf dat moment kunt u pas uitstel van betaling aanvragen. De boete hoeft u vervolgens niet meer te betalen.
Alle aangiften (incl. omzetbelasting en loonbelasting) moeten ook nu altijd tijdig worden ingediend.
Ook een NIHIL-aangifte voor de omzetbelasting moet tijdig worden ingediend.
Uitstel van betaling is nog geen kwijtschelding van belasting.